Ai tín: Ông Cố Augustinô Nguyễn Sơn Tây – Thân phụ linh mục GioanKim Nguyễn Khương Duy, A.A. (đang phục vụ tại Bỉ) và Phêrô Nguyễn Quang Minh, A.A. (đang phục vụ tại Pháp).