Sách

Tìm kiếm sách

Cha Emmanuel d’Alzon sáng lập Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời và Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Chúng ta, Anh Em dòng Đức Mẹ Lên Trời, là những tu sĩ sống trong cộng đoàn hoạt động tông đồ. Trung thành với Đấng sáng lập, Cha Emmanuel d’Alzon, chúng ta tự định trước hết, vì tình yêu Đức Ki-tô, làm việc cho Nước Chúa trị đến nơi chúng ta và xung quanh chúng ta.

Tải về

Giới thiệu sách

dang sang lapChúng ta, Anh Em dòng Đức Mẹ Lên Trời, là những tu sĩ sống trong cộng đoàn hoạt động tông đồ. Trung thành với Đấng sáng lập, Cha Emmanuel d’Alzon, chúng ta tự định trước hết, vì tình yêu Đức Ki-tô, làm việc cho Nước Chúa trị đến nơi chúng ta và xung quanh chúng ta.

 

 Liên hệ

Mục vụ Ơn gọi: mevetroi@gmail.com - Tel: 0986 901 117
Liên hệ: arttuan.aa@gmail.com