Tâm thư mừng lễ Bổn mạng của Sứ Mệnh Truyền Giáo Đông Phương – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc
Đức Mẹ Sầu Bi

15 septembre fête de Notre Dame de sept douleurs
Ngày 15 tháng chín lễ Đức Mẹ Sầu Bi.

Chers frères, sœurs et amis de l’Assomption,
Anh chị em tu sĩ và thân hữu dòng Đức Mẹ Lên Trời thân mến,

Le 15 septembre, nous fêtons Notre Dame des sept douleurs, patronne de la Mission d’Orient. Pour nous, frères et sœurs et laïcs engagés dans cette mission, c’est une occasion de réfléchir sur notre passé, sur le présent et sur le futur.
Ngày 15 tháng chín, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của Sứ mệnh Đông phương. Đối với chúng ta, tu sĩ nam nữ và giáo dân dấn thân trong sư mệnh này, đây là dịp để suy gẫm về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nous sommes héritiers d’une histoire riche et glorieuse, car cette terre de l’Orient chrétien a été le berceau de la mission à l’Assomption, mais aussi parce qu’elle a été baignée par le sang de nos premiers bienheureux martyrs. Une terre où les chrétiens sont encore divisés et ont souvent du mal à se reconnaître frères. Une terre, enfin, où nous sommes appelées à nous engager dans le dialogue interreligieux. Avant nous, des centaines de religieux et religieuses ont donné leur vie pour servir le Christ à travers des œuvres de charité, d’unité et de dialogue. Un travail intellectuel important a marqué l’apostolat des premiers missionnaires. Il suffit de rappeler la revue des Echos d’Orient ou encore le collège Saint Augustin de Plovdiv. Pour cette histoire glorieuse nous remercions le Seigneur. 

Chúng ta kế thừa một lịch sử phong phú và rạng rỡ, bởi vì trên vùng đất của các Kitô hữu Đông phương này, trước tiên là cái nôi của sứ mệnh truyền giáo của dòng Đức Mẹ Lên Trời, và hơn nữa vùng đất này đã thấm máu của những Á thánh Tử đạo tiên khởi là anh em của chúng ta. Tại vùng đất này các tín hữu Kitô vẫn còn bị chia rẽ và rất khó khăn để nhìn nhận là anh em của nhau. Sau hết, trên vùng đất này, chúng ta được mời gọi dấn thân trong đối thoại liên tôn. Trước chúng ta, hàng trăm tu sĩ nam nữ đã hiến dâng cuộc sống họ để phục vụ Chúa Kitô bằng các việc bác ái, hiệp nhất và đối thoại. Một công việc tri thức quan trọng còn đậm dấu ấn của các anh em truyền giáo tiên khởi. Ví như tạp chí Echos d’Orient (Tiếng vọng từ Đông Phương) hay là trường trung học Saint Augustin tại Plovdiv. Với những thành công rực rỡ này chúng ta tạ ơn Chúa.

Icon ba Á Thánh Tử Đạo dòng AA tại Bulgaria.

Aujourd’hui, nos ambitions apostoliques sont beaucoup plus réduites. Malgré cela, une invitation forte est venue de l’Eglise pour garder notre présence en terre d’orient chrétien, signe que notre témoignage missionnaire en dépit des apparences est précieux aux yeux du Seigneur. Que la Vierge des sept douleurs, qui a suivi son Fils jusqu’à l’apparent échec final de la mort sur la croix, nous donne ce même courage et cette même confiance qui lui ont permis de voir la vie là où la stérilité et la mort semblaient triompher. 
Ngày hôm nay, kỳ vọng về hoạt động tông đồ của chúng ta đã trở nên rất giới hạn. Mặc dù thế, một lời mời gọi mạnh mẽ đến từ Giáo Hội mong muốn duy trì sự hiện diện của chúng ta trên vùng đất Kitô hữu Đông phương này, đó là dấu chỉ của chứng tá truyền giáo quý báu trước nhan Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ Sầu Bi, người đã luôn theo chân Con của Mẹ cho đến tận cùng của sự thất bại là cái chết trên thập tự giá, ban cho chúng ta sự can đảm và tin vào Đấng đã cho Mẹ được phép nhìn thấy được sự sống tại nơi sự cằn cỗi và sự chết dường như đang vinh thắng.

Le futur, nous le connaissons, il est déjà là et s’appelle Jésus Christ. Oui, nous le connaissons, mais souvent la cécité, fruit du conflit avec nos limites et nos pauvretés humaines nous empêche de le voir. Que la Vierge des sept douleurs nous donne son regard pour voir la vie là où ne voyons que la déception et la mort. Notre mission est appelée à vivre, non à mourir.
Tương lai, chúng ta biết rồi, đang hiện diện tại đây và được gọi là Giêsu Kitô. Đúng thế, chúng ta biết người, nhưng thông thường chính sự cứng lòng, kết quả của xung đột cộng với những hạn chế của chúng ta và sự thiếu thốn nhân sự, đã cản trở chúng ta nhận thấy Người. Nguyện xin Đức Trinh Nữ của bảy sầu thương (Danh hiệu Đức Mẹ Sầu Bi trong tiếng Pháp) ban cho chúng ta cách nhìn của Mẹ, để chúng ta nhìn thấy sự sống tại nơi chỉ hiển hiện sự thất vọng và sự chết. Sứ mệnh của chúng ta là được gọi mời để sống chứ không phải là để chết.

Các cha dòng AA trong lễ phục Đông phương và các Sr OA.

Chers frères, sœurs et amis de la famille de l’Assomption, c’est avec joie que nous partageons avec vous la fête de la patronne de la Mission d’Orient. 
Anh chị em tu sĩ và thân hữu của gia đình Đức Mẹ Lên Trời thân mến, với niềm vui chúng tôi chia sẻ với mọi người nhân ngày lễ bổn mạng của Sứ mệnh Đông phương.

Cela nous permet de nous sentir unis à chacun et chacune de vous dans vos réalités de vie et de mission.
Điều này giúp chúng ta cảm nhận được sự hiệp nhất với mỗi anh chị em trong cuộc sống hiện tại và trong sứ mệnh.

Que la Vierge des sept douleurs nous permette de vivre en communion fraternelle en ce jour de fête et nous indique la route, elle qui a été la première missionnaire à suivre le Christ.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ của bảy sầu thương giúp chúng ta sống trong hiệp thông huynh đệ trong ngày lễ hôm nay và chỉ đường cho chúng ta, chính Mẹ là người truyền giáo đầu tiên trên hành trình theo Chúa Kitô.

Bonne fête à tous et à toutes.
Chúc mừng lễ đến hết thảy mọi người.

Fraternellement.
Trong tình huynh đệ.
La communauté de Plovdiv
Cộng đoàn Plovdiv.

chuyển ngữ tốc ký
André Tuấn, AA