Tin ảnh Diễn đàn Châu Á – Đại Dương 2018

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Des photos de forum Asie-Océanie 2018: « Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion, embrasser l’avenir avec espérance »

The pictures of Asia–Oceania Forum 2018 : “Watching the past with gratitude, living the present with passion, embracing the future with hope”

Hình ảnh của Diễn đàn Châu Á – Đại Dương 2018: “Nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với niềm đam mê, hướng về tương lai với niềm hy vọng”.

Nhóm đào tạo họp

Image 1 of 105

 

Photo Dom. Thọ